DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐÃ TRÚNG THƯỞNG VÀ NHẬN GIẢI CỦA CHƯƠNG TRÌNH “TRẮC NGHIỆM CÙNG SYSTEMA”

Từ 10/06/2013 đến 30/06/2013

1.  Giải thường tuần
2.  Giải thưởng ngày
3.  Giải thưởng may mắn theo tuần
4.  Giải thưởng chia sẻ theo tuần

(*) Nhấn vào tiêu đề để tải DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG