DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐÃ TRÚNG THƯỞNG VÀ NHẬN GIẢI CỦA GAME “ĐÁNH RĂNG CÙNG SYSTEMA”

Từ 08/07/2013 đến 28/07/2013

1.  Giải thường tuần
2.  Giải thưởng ngày
3.  Giải thưởng may mắn theo tuần
4.  Giải thưởng chia sẻ

(*) Nhấn vào tiêu đề để tải DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG